A8
A9
Ra Ma Sk
A10
A3A7A11
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
UL
Gu Sa
A5
Ch Ma Ra
A6
Sy Sa Bu
AL
Sk Ke Ra
A2A4
Ma Gu
A4A10
AL
Ra
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A8
Ma
UL
A7
Ke
A11
Sy Gu Sa
A3A5A9
Ch Sk
A2A6
Bu
Ch
A8A10
Gu
A9
A7
Sk Ke
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A2
Bu
A6
Ma
ALA5
Ra
A4
Sy Sa
A3A11
UL
Ma
A3A7
Ke
A4
Bu
Ch
ALA5A9
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A8
Gu
A6
Sk
A11
UL
Sy Sa
Ra
A2A10
A4
Gu
A2A8A10
Sy
AL
Ch
A9A11
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A6
UL
Ma Bu
A7
Sk Ra Ke
A3A5
Sa
A5
Sk
A4A6
Bu
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
ALA3A11
Ra Ke Ch
Gu Ma
A2A8
A9
Sa
A10UL
Sy
A7
A11
A10
Ch
A3
Sy
Sa
A8
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
Ma Ra
A7
Sk Ke
UL
A2A6
AL
A4
Gu
A5A9
Bu
ALA3A5A11
A4
Bu
A7
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
UL
Sk
A2A6A8
Ch Sa
A9
Ra Ke Gu
Sy Ma
A10
Ke
A10UL
A5A7A11
A2A6A8
Ch
Gu Sk
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A9
Sy
AL
Bu
A4
A3
Ma
Sa Ra
Sk Ke
UL
Bu
Ma
A2
A4A10
Ch
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A9
A3
Gu
A8
ALA7
Sa
A6
A5A11
Sy Ra
Sk
AL
Ke Ma
A6
A5A9
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A4
Bu Gu Ch
A2A10
Sa
A3A7
A11
UL
Sy
Ra
A8
A6A10
A5
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
Bu
A8UL
A7A9
Sy
ALA11
Ra Ke Gu
Sa Sk
A3
Ch
A2A4
Ma
A7A9A11
Sa
A8A10
AL
Ra Ke Gu
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
UL
A2
Sk Bu
A5
Ma Ch
A3
Sy
A4A6
UL
A3A5A11
A4
AL
A9
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
Sy Sk
A2A8
A7
Gu Ra Ke
Ch Bu Sa
A6A10
Ma
A4
A6A10
Ra
ALA5A9
Sa
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
Bu
Sy
A7
A11
A2A8UL
Sk Ma Ke
A3
Ch Gu
A4
Gu Ma
A2A8A10
Sy
AL
Ch
A5A9A11
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A6
UL
Bu
A7
Ra Ke Sk
A3
Sa
A8
A5
A6A10
Ch
Sa
AL
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
Gu
UL
Bu
A7
A9A11
Ra Ke
A2A4
Sk
A3
Sy Ma
Ra Ke Bu Ma
A8UL
Ch Gu
AL
Sa
A2
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A9
A5
Sk
A6A10
Sy
A4
A3A7A11
A11
UL
Bu Ke
A6A8
A2A4
Ch Sk
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A10
ALA5
Sy Sa
Ma Ra
A3A7A9
Gu
A10
Ra
Bu Gu
A6
Ch
A11
Sk Sa
ALA9
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
A8
Sy
A2
A3A7
Ma
A4UL
A5
Ke
A3
Ke
A6
A9
A4
Ma
дмитрий
16 November 1985
06:50:00 (4:00 East)
56 N 26 · 52 E 15
AL
UL
Ch
A2
Sy
A7
Sa Gu
A8A10
Bu Sk
A5A11
Ra
29 23 24 29
25 32
27 36
24 26 29 33
1 4 3 4
7 3
4 4
3 6 4 6
4 3 5 4
3 5
2 4
4 3 3 8
3 4 3 5
5 4
6 6
3 3 3 4
5 3 3 3
2 3
2 4
3 2 4 5
5 3 5 4
2 6
4 5
4 5 6 5
6 6 1 5
5 6
5 6
3 5 5 3
3 2 4 4
5 5
5 6
4 5 5 4
3 2 3 4
3 3
3 5
3 3 3 4
дмитрий
not set
not set
Ayanamsa
Lahiri 23°39'35''
Node values
True
Lagna: Tula
Lagnesh: Sukra
Atmakaraka: Buddha
Nakshatra Chandra: Purva Shadha
Nakshatra Surya: Visakha
Nakshatra Lagna: Svati
Nakshatra Lagnesh: Svati
Nakshatra Atmakaraka: Jyeshtha
Birth date: 16 November 1985
Birth time: 06:50:00 (4:00 East)
Birth place: 56 N 26 · 52 E 15
Birth: Night time / 15 November 1985
Sunrise / Sunset: 08:16:23 / 16:14:08
Hora Lord: Buddha
Vara Lord: Sukra / Friday
Tithi Lord: Guru / Panchami / Purna
Lunar Month / Phase: Kartika / Sukla Paksa
Dasa balance: Sk, 11 y 5 m 21 d
Vedic Time: 56 ghati : 24 vighati
Sidereal Time: 16:33:08
Rasi
Sphuta Rasi Navamsa Nakshatra Bhava Sambandha Karaka
Lagna 15° 33' 35" Tula Kumbha Svati (3 / Ra) 1 -
Surya 00° 02' 29" Vrischika Karka Visakha (4 / Gu) 2 Adhi Mitra DK
Chandra 19° 00' 59" Dhanu Kanya Purva Shadha (2 / Sk) 3 Mitra AmK
Mangala 18° 32' 37" Kanya Mithuna Hasta (3 / Ch) 12 Sama BK
Buddha 20° 52' 28" Vrischika Makar Jyeshtha (2 / Bu) 2 Mitra AK
Guru 16° 28' 30" Makar Vrishabha Sravana (2 / Ch) 4 Neecha MK
Sukra 14° 28' 55" Tula Kumbha Svati (3 / Ra) 1 Moolatrikona PK
Sani 06° 14' 08" Vrischika Simha Anuradha (1 / Sa) 2 Sama GK
Rahu (R) 15° 28' 41" Mesha Simha Bharani (1 / Sk) 7 Satru -
Ketu (R) 15° 28' 41" Tula Kumbha Svati (3 / Ra) 1 Sama -
D-1 D-2 D-3 D-4 D-7 D-9 D-10 D-12 D-16 D-20 D-24 D-27 D-30 D-40 D-45 D-60
Lagna
15° 33
Tula
1° 07
Simh
16° 40
Kumbh
2° 14
Mesh
18° 55
Makar
20° 02
Kumbh
5° 35
Meen
6° 43
Mesh
8° 57
Dhanu
11° 11
Kumbh
13° 26
Simh
0° 06
Dhanu
16° 47
Dhanu
22° 23
Dhanu
10° 11
Meen
3° 35
Vrish
- - - -
Surya
0° 02
Vrisch
0° 04
Vrisch
0° 07
Vrisch
0° 09
Vrisch
0° 17
Vrish
0° 22
Kark
0° 24
Kark
0° 29
Vrisch
0° 39
Simh
0° 49
Dhanu
0° 59
Kark
1° 07
Makar
1° 14
Vrish
1° 39
Tula
1° 51
Simh
2° 29
Vrisch
Bhedaka (2)
Chandra
19° 00
Dhanu
8° 01
Tula
27° 02
Mesh
16° 03
Mith
13° 06
Mesh
21° 08
Kanya
10° 09
Mith
18° 11
Kark
4° 15
Tula
20° 19
Simh
6° 23
Vrisch
3° 26
Kanya
0° 29
Mith
10° 39
Vrish
15° 44
Mesh
0° 59
Kumbh
Bhedaka (2)
Mangala
18° 32
Kanya
7° 05
Kark
25° 37
Makar
14° 10
Meen
9° 48
Kark
16° 53
Mith
5° 26
Vrisch
12° 31
Mesh
26° 41
Kanya
10° 52
Simh
25° 02
Kanya
20° 40
Vrisch
16° 18
Meen
21° 44
Tula
24° 27
Meen
2° 37
Tula
Naga Pushpa (4)
Buddha
20° 52
Vrisch
11° 44
Kanya
2° 37
Kark
23° 29
Vrish
26° 07
Kanya
7° 52
Makar
28° 44
Makar
10° 29
Kark
3° 59
Kark
27° 29
Makar
20° 59
Vrisch
23° 36
Kark
26° 14
Makar
24° 58
Makar
9° 21
Meen
22° 28
Mesh
Bhedaka (2)
Guru
16° 28
Makar
2° 57
Vrisch
19° 25
Vrish
5° 54
Kark
25° 19
Tula
28° 16
Vrish
14° 45
Kumbh
17° 42
Kark
23° 36
Dhanu
29° 30
Kumbh
5° 24
Simh
24° 49
Kanya
14° 15
Meen
29° 00
Kark
21° 22
Mesh
28° 30
Kanya
Kanduka (5)
Sukra
14° 28
Tula
28° 57
Tula
13° 26
Kumbh
27° 55
Makar
11° 22
Makar
10° 20
Kumbh
24° 49
Kumbh
23° 47
Meen
21° 42
Vrisch
19° 38
Makar
17° 34
Kark
1° 00
Vrisch
14° 27
Dhanu
9° 16
Vrisch
21° 41
Makar
28° 55
Kumbh
Kusuma (3)
Sani
6° 14
Vrisch
12° 28
Vrisch
18° 42
Vrisch
24° 56
Vrisch
13° 38
Mith
26° 07
Simh
2° 21
Kanya
14° 49
Makar
9° 46
Vrisch
4° 42
Mesh
29° 39
Vrisch
18° 21
Mith
7° 04
Kanya
9° 25
Mith
10° 36
Vrish
14° 08
Vrisch
- (1)
Rahu
15° 28
Mesh
0° 57
Kumbh
16° 26
Simh
1° 54
Tula
18° 20
Kark
19° 18
Simh
4° 46
Kanya
5° 44
Tula
7° 38
Dhanu
9° 33
Kumbh
11° 28
Simh
27° 54
Vrish
14° 20
Dhanu
19° 07
Dhanu
6° 30
Meen
28° 41
Tula
Bhedaka (2)
Ketu
15° 28
Tula
0° 57
Simh
16° 26
Kumbh
1° 54
Mesh
18° 20
Makar
19° 18
Kumbh
4° 46
Meen
5° 44
Mesh
7° 38
Dhanu
9° 33
Kumbh
11° 28
Simh
27° 54
Vrisch
14° 20
Dhanu
19° 07
Dhanu
6° 30
Meen
28° 41
Mesh
Naga Pushpa (4)

Select year

The chart is loading...
Please, wait