JMCCalculator

Demo mode - Emerald subscription

A10GL
Gu
A3
Sa Ch Ra
A4ULBLHLVL
Sk
A7
Ma Sy Sa
A9
Ke Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8
Bu Gu Ra
A2A6
Ma Bu Sa
ALA11
Ra
A5
Gu Sk
SL
Ch Sa
PP
A10BLGL
Sk Gu
Sy Sa
A4A6HLVL
A7A9
Ma
Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8PP
Bu
A2UL
ALA5A11SL
Ra
A3
Ch
A10
Gu
AL
Sa
A6HLVLPP
A7SL
Ma
A9
Ch Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8GL
A4ULBL
A5A11
Ra
A3
Bu
Sy
A2
Sk
A10
Gu
A3
ULVL
Ke
A7GLPP
Ma
ALBL
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2SL
Sa
A6A8
Ch
A9A11HL
A5
Sy
A4
Ra Sk
Bu
A10
Sk
ALA5
Ma
A4A8VL
Gu
Sy
A11
Sa Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
A2
A7
A3
Ch
BLPP
A9SL
A6HLGL
Bu
A6BLPP
ALA7
Ma
A4UL
Sa Ra Ke
A3A5
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
Sk
A9A11
GL
Bu
A8HL
VL
Gu
A2A10SL
A10
Sk Bu
SL
Ke
A2BL
Sa
A7A9
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Ma
ULHL
A5
ALA3
Ch
GLVL
A11
Ra Sy
A4A6A8PP
Gu
A2A8A10PP
AL
Sk
A5A11
Sa Bu
A9HL
Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4ULBL
Ch
VL
Sy
A6GLSL
A3A7
Gu Ma
A4A6HL
A3
Ke
AL
Bu Sa Sk
A5GL
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ULSL
Ma
VLPP
A7
Sy Gu
A8
Ra
A9A11BL
A2A10
VL
Ra Ma
AL
Bu
HL
Gu
A3A5
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A10
Sa
A4ULBL
A7A9SLPP
Sy
A11
A8
A2A6GL
Ke Sk
A6
ALBL
Gu
A10ULVL
Ke
A3
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GLPP
Sa Ma
A4A8
Sy
A7A9HL
A5
Bu Ra Sk
A11
A2SL
A2
AL
A6
Sk
GLSL
PP
Gu Ma
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A8UL
VL
Sa
A5A7A11HL
Ra Ke
A3A9BL
Ch
A10
Sy Bu
GL
A11
A6A8A10ULHL
A9BL
Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A4PP
ALA5
Sy
A3VL
Ch
Ma Bu Sk
A7SL
Gu
Sa
A6UL
Ra Ke Bu
A7GLPP
A8BL
Ch
A3A9SL
HL
Sa
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4VL
A5
Sk
ALA11
A10
Ma
Gu Sy
A2
A7HL
Gu
ALA5
PP
Ke
A8
Ma Sy
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A4A10BLVL
Ch
A6
Ra
A11GLSL
Sa
UL
Sk Bu
A3A9
A10
Sk
ALA5
Ma
A4A8VL
Gu
Sy
A11
Ra Ke Sa
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
A2
A7
A3
Ch
BLPP
A9SL
A6HLGL
Bu
A5A11
Sa Gu
UL
Sy Ra Ke
A9SL
A2A8A10
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALGL
A6
Ch
A4
Bu
BLVL
Ma
A3A7HLPP
Sk
A5PP
Sy
A2
Sa
GL
Gu
Ma
BL
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A9A11
A7
A4
Bu
A6A8A10UL
Sk Ch
HLVLSL
Ra Ke
A6
Ma Sk
AL
Bu
A4A8SL
Sy
A7A9A11GL
Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
A10ULBLPP
A3A5
Ke Sa
A2
HL
Ch Gu
GL
Ma
A2A8A10VL
A7A9PP
A3
Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
BL
Bu
ALA5A11
Ke Ch Sk
A4HL
Sa
SL
Gu
A6UL
ALBLHLGL
A8ULSLPP
Ra
A11
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
Ma
A4A6A10
Bu Gu
A5A9
Ke
A2
A3A7
Ch
Sy Sk Sa
36 36 19 27
24 27
29 30
31 29 21 28
5 6 3 4
2 5
3 7
4 4 1 5
5 6 3 3
3 5
4 3
5 5 2 4
6 6 1 3
3 4
4 6
3 5 4 4
5 5 1 2
2 2
3 4
6 4 3 2
5 5 5 4
4 6
6 3
4 5 3 4
7 6 2 7
4 4
4 4
5 3 4 6
2 3 5 4
5 4
6 5
5 5 3 5
6 5 2 4
3 2
2 5
3 2 2 3
A10GL
Gu
A3
Sa Ch Ra
A4ULBLHLVL
Sk
A7
Ma Sy Sa
A9
Ke Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8
Bu Gu Ra
A2A6
Ma Bu Sa
ALA11
Ra
A5
Gu Sk
SL
Ch Sa
PP
A10BLGL
Sk Gu
Sy Sa
A4A6HLVL
A7A9
Ma
Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8PP
Bu
A2UL
ALA5A11SL
Ra
A3
Ch
A10
Gu
AL
Sa
A6HLVLPP
A7SL
Ma
A9
Ch Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8GL
A4ULBL
A5A11
Ra
A3
Bu
Sy
A2
Sk
A10
Gu
A3
ULVL
Ke
A7GLPP
Ma
ALBL
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2SL
Sa
A6A8
Ch
A9A11HL
A5
Sy
A4
Ra Sk
Bu
A10
Sk
ALA5
Ma
A4A8VL
Gu
Sy
A11
Sa Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
A2
A7
A3
Ch
BLPP
A9SL
A6HLGL
Bu
A6BLPP
ALA7
Ma
A4UL
Sa Ra Ke
A3A5
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
Sk
A9A11
GL
Bu
A8HL
VL
Gu
A2A10SL
A10
Sk Bu
SL
Ke
A2BL
Sa
A7A9
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Ma
ULHL
A5
ALA3
Ch
GLVL
A11
Ra Sy
A4A6A8PP
Gu
A2A8A10PP
AL
Sk
A5A11
Sa Bu
A9HL
Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4ULBL
Ch
VL
Sy
A6GLSL
A3A7
Gu Ma
A4A6HL
A3
Ke
AL
Bu Sa Sk
A5GL
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ULSL
Ma
VLPP
A7
Sy Gu
A8
Ra
A9A11BL
A2A10
VL
Ra Ma
AL
Bu
HL
Gu
A3A5
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A10
Sa
A4ULBL
A7A9SLPP
Sy
A11
A8
A2A6GL
Ke Sk
A6
ALBL
Gu
A10ULVL
Ke
A3
Ch
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GLPP
Sa Ma
A4A8
Sy
A7A9HL
A5
Bu Ra Sk
A11
A2SL
A2
AL
A6
Sk
GLSL
PP
Gu Ma
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A8UL
VL
Sa
A5A7A11HL
Ra Ke
A3A9BL
Ch
A10
Sy Bu
GL
A11
A6A8A10ULHL
A9BL
Ra Ke
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A4PP
ALA5
Sy
A3VL
Ch
Ma Bu Sk
A7SL
Gu
Sa
A6UL
Ra Ke Bu
A7GLPP
A8BL
Ch
A3A9SL
HL
Sa
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4VL
A5
Sk
ALA11
A10
Ma
Gu Sy
A2
A7HL
Gu
ALA5
PP
Ke
A8
Ma Sy
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A4A10BLVL
Ch
A6
Ra
A11GLSL
Sa
UL
Sk Bu
A3A9
A10
Sk
ALA5
Ma
A4A8VL
Gu
Sy
A11
Ra Ke Sa
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
A2
A7
A3
Ch
BLPP
A9SL
A6HLGL
Bu
A5A11
Sa Gu
UL
Sy Ra Ke
A9SL
A2A8A10
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALGL
A6
Ch
A4
Bu
BLVL
Ma
A3A7HLPP
Sk
A5PP
Sy
A2
Sa
GL
Gu
Ma
BL
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A9A11
A7
A4
Bu
A6A8A10UL
Sk Ch
HLVLSL
Ra Ke
A6
Ma Sk
AL
Bu
A4A8SL
Sy
A7A9A11GL
Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
A10ULBLPP
A3A5
Ke Sa
A2
HL
Ch Gu
GL
Ma
A2A8A10VL
A7A9PP
A3
Ra
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
BL
Bu
ALA5A11
Ke Ch Sk
A4HL
Sa
SL
Gu
A6UL
ALBLHLGL
A8ULSLPP
Ra
A11
Anonymous
4 July 1998
02:43:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
Ma
A4A6A10
Bu Gu
A5A9
Ke
A2
A3A7
Ch
Sy Sk Sa
36 36 19 27
24 27
29 30
31 29 21 28
5 6 3 4
2 5
3 7
4 4 1 5
5 6 3 3
3 5
4 3
5 5 2 4
6 6 1 3
3 4
4 6
3 5 4 4
5 5 1 2
2 2
3 4
6 4 3 2
5 5 5 4
4 6
6 3
4 5 3 4
7 6 2 7
4 4
4 4
5 3 4 6
2 3 5 4
5 4
6 5
5 5 3 5
6 5 2 4
3 2
2 5
3 2 2 3
Anonymous
Ayanamsa
Lahiri 23°50'10''
Node values
True
Lagna: Mithuna
Lagnesh: Buddha
Atmakaraka: Surya
Nakshatra Chandra: Svati
Nakshatra Surya: Ardra
Nakshatra Lagna: Mrigasira
Nakshatra Lagnesh: Pushya
Nakshatra Atmakaraka: Ardra
Birth date: 4 July 1998
Birth time: 02:43:00 (3:00 East)
Birth place: 55 N 46 · 37 E 37
Birth: Night time / 3 July 1998
Sunrise/Sunset: 03:59:21 / 21:07:31
Hora Lord: Buddha
Vara Lord: Sukra / Friday
Tithi Lord: Surya / Dasami / Purna
Lunar Month/Phase: Aṣaḍha / Sukla Paksa
Dasa balance: Ra, 10 y 7 m 26 d
Vedic Time: 56 ghati : 49 vighati
Sidereal Time: 18:29:49
Rasi
Sphuta Rasi / Navamsa Nakshatra Bhava Sambandha SAV / BAV
Lagna 01° 08' 28" Mith / Tula Mrig (3 / Ma) 1 27 / 4
Surya - AK 18° 00' 09" Mith / Meen Ardr (4 / Ra) 1 Mitra 27 / 3
Chandra - BK 12° 06' 21" Tula / Makar Svat (2 / Ra) 5 Satru 21 / 4
Mangala - GK 04° 33' 30" Mith / Vrisch Mrig (4 / Ma) 1 Sama 27 / 2
Buddha - MK 10° 51' 55" Kark / Tula Push (3 / Sa) 2 Sama 27 / 6
Guru - DK 03° 54' 22" Meen / Simh UBha (1 / Sa) 10 Svakshetra 36 / 7
Sukra - AmK 17° 25' 55" Vrish / Mith Rohi (3 / Ch) 12 Svakshetra 19 / 5
Sani - PK 08° 15' 38" Mesh / Mith Asvi (3 / Ke) 11 Neecha 36 / 5
Rahu (R) 09° 01' 52" Simh / Mith Magh (3 / Ke) 3 Sama
Ketu (R) 09° 01' 52" Kumbh / Dhanu Sata (1 / Ra) 9 Adhi Mitra
Bhava Lagna 28° 00' 44" Vrish / Kanya Mrig (2 / Ma) 12
Hora Lagna 08° 55' 29" Vrish / Meen Krit (4 / Sy) 12
Ghati Lagna 11° 39' 44" Meen / Tula UBha (3 / Sa) 10
Varnada Lagna 01° 08' 28" Vrish / Makar Krit (2 / Sy) 12
Sree Lagna 27° 59' 55" Tula / Mith Visa (3 / Gu) 5
Pranapada Lagna 26° 15' 09" Kanya / Simh Chit (1 / Ma) 4
Indu Lagna 12° 06' 21" Mith / Makar Ardr (2 / Ra) 1
Maandi 24° 42' 39" Meen / Kumbh Reva (3 / Bu) 10
Gulika 05° 31' 33" Meen / Simh UBha (1 / Sa) 10
Kaala 16° 16' 24" Vrish / Vrish Rohi (2 / Ch) 12
Mrityu 12° 56' 52" Mith / Makar Ardr (2 / Ra) 1
Artha Prahara 25° 29' 54" Dhanu / Vrisch PSha (4 / Sk) 7
Yama Ghantaka 16° 09' 11" Makar / Vrish Srav (2 / Ch) 8
Dhooma 01° 20' 09" Vrisch / Kark Visa (4 / Gu) 6
Vyatipata 28° 39' 51" Simh / Dhanu UPha (1 / Sy) 3
Parivesha 28° 39' 51" Kumbh / Mith PBha (3 / Gu) 9
Indrachapa 01° 20' 09" Vrish / Makar Krit (2 / Sy) 12
Upaketu 18° 00' 09" Vrish / Mith Rohi (3 / Ch) 12
Bhrigu Bindu 10° 34' 07" Kanya / Mesh Hast (1 / Ch) 4
Kunda 02° 25' 48" Makar / Makar USha (2 / Sy) 8

Select year

The chart is loading...
Please, wait