JMCCalculator

Demo mode - Emerald subscription

A7PP
Ch Gu Sa Ra
A8A10ULSL
Ma
Ke Bu Ra
A2A4
Sy Sa
HL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALGL
Sk Sa
A3A5A9A11
Ra Ma Bu Gu
A6BLVL
Ma Ra
Ch Gu
Bu Ch
A8
Sy Ma Sa
Ke
A2A6
A4HLSL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5
PP
Gu
Sk
A10UL
A7A9A11GL
Ra
BLVL
ALA3
A5
A8
Ma
AL
Ke
A2
BLHL
Sa
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A11
Ch
Bu
A6A10
Sk
ULSL
A3A9PP
Ra Gu
A4VL
Sy
GL
Sa
A6A8UL
Ma
A5A11
Ke
A2
Ch
HL
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
AL
BL
Sk
A4PP
Sy Gu
A9
Ra
A10GLVLSL
A3A7
AL
A2A4A10VL
Sk
SL
BLHL
Ma
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A9A11
A5
UL
Sy
A3GLPP
Bu Gu
A6A8
Sa
Ra Ke Ch
A6A8GLPP
Gu
VL
Sk
A4A10HL
Ma
A3A7A11BL
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
Sy
A5SL
Ch
A2
Ra Ke
ALA9
Sa
A4ULHLPP
Gu
Bu
Ma
ALA7A9
Ra
A3
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8GL
Sk
BL
Sa Ke
A2A6A10VL
Ch
A5A11
SL
Sy
ALA3A7A11PP
Sa Gu
A6UL
A5VL
Ma
A4A8A10
Bu
A2
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9BL
HL
Ra Ke
Sk Sy
Ch
GL
SL
Sa Ke
A7A9HL
A8GL
A5
Ma
A3
Ch
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
A10BL
A11PP
Sk Gu
AL
ULVLSL
Sy
A2A4
Bu Ra
A4PP
Gu
A7GL
Ke
ALA9
Ma
A11BL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Sy
A10UL
A3A5HL
SL
Sk
A8VL
Ra Sa Bu
A2
Ch
A2
A3A11HL
Sa
ALA5
Ma
BLPP
Gu Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A10UL
Ke Ch
A6
Ra
A7
Sk
SL
Sy
A8GLVL
A9
A2A10ULSLPP
Gu
A6GL
A9A11VL
Ch
Sa
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Ma
ALA7
Sk Sy
A5
A4HL
Ra Ke
A3BL
A8
Bu
A4PP
Ch
A3A11HL
Bu Ra Ke
A5VLSL
Sy
ALA9
Sa Gu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8
A6
Ma
A7
Sk
A10ULBL
A2GL
GL
Ch
BL
Gu Sa
ALPP
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6UL
A2A10HLSL
Ma
A5A11
Sk Sy
Ra Ke
A8VL
A3A7A9
A4
A2A8A10PP
A3A9HL
Sk
Bu
GL
A7A11
Gu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4
Ra
A6ULVL
Ke
BL
A5
SL
Ch Sy
AL
Sa
Ma
AL
A4A10VL
Sk
A5
SL
HL
Ma
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A9A11
Bu
A2
ULBL
Sy
A3GLPP
Gu
A6A8
Sa
Ra Ke Ch
A3A7
A6
Sk Sa
A4
Bu Ra Ke
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA5A11BL
A9HL
Ch
A2GL
PP
Sy Ma
Gu
A8A10UL
VLSL
A2
Sa
Ch
A5
Ra Ke Gu
A3
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A8HLGLPP
A6SL
Ma
BL
Sk Bu
A7
UL
Sy
ALA9A11VL
A10
A2A4HL
GL
Ma Bu
A6ULVL
Ke
Ch
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A11
A5PP
BL
Sk
SL
Sa Ra Sy
ALA7A9
Gu
A8A10
A3
ALA5
Ke
A8A10UL
Sk Ch Ma
BLGLSL
A2
HLVL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sa
A3A9A11
Gu
Bu
PP
A4A6
A7
Ra Sy
A2
Ke
A3A5
Ch
A11BLSL
Sa
A9
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
A6A8A10PP
Ma
ALHLVL
Gu
A4ULGL
A7
Bu
Ra Sk
26 31 22 26
31 30
40 23
28 24 28 28
5 5 3 5
4 2
3 6
4 5 2 5
3 4 2 3
6 7
7 3
5 3 2 3
4 4 4 4
4 2
4 5
5 6 3 4
4 3 2 3
4 4
5 3
2 3 3 3
3 7 3 4
6 4
5 3
5 3 7 4
4 5 6 5
4 4
7 3
4 3 5 6
5 5 4 3
3 5
6 2
4 4 6 5
3 3 1 4
4 4
6 4
3 2 2 3
A7PP
Ch Gu Sa Ra
A8A10ULSL
Ma
Ke Bu Ra
A2A4
Sy Sa
HL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALGL
Sk Sa
A3A5A9A11
Ra Ma Bu Gu
A6BLVL
Ma Ra
Ch Gu
Bu Ch
A8
Sy Ma Sa
Ke
A2A6
A4HLSL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5
PP
Gu
Sk
A10UL
A7A9A11GL
Ra
BLVL
ALA3
A5
A8
Ma
AL
Ke
A2
BLHL
Sa
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A11
Ch
Bu
A6A10
Sk
ULSL
A3A9PP
Ra Gu
A4VL
Sy
GL
Sa
A6A8UL
Ma
A5A11
Ke
A2
Ch
HL
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
AL
BL
Sk
A4PP
Sy Gu
A9
Ra
A10GLVLSL
A3A7
AL
A2A4A10VL
Sk
SL
BLHL
Ma
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A9A11
A5
UL
Sy
A3GLPP
Bu Gu
A6A8
Sa
Ra Ke Ch
A6A8GLPP
Gu
VL
Sk
A4A10HL
Ma
A3A7A11BL
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
UL
Sy
A5SL
Ch
A2
Ra Ke
ALA9
Sa
A4ULHLPP
Gu
Bu
Ma
ALA7A9
Ra
A3
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8GL
Sk
BL
Sa Ke
A2A6A10VL
Ch
A5A11
SL
Sy
ALA3A7A11PP
Sa Gu
A6UL
A5VL
Ma
A4A8A10
Bu
A2
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9BL
HL
Ra Ke
Sk Sy
Ch
GL
SL
Sa Ke
A7A9HL
A8GL
A5
Ma
A3
Ch
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
A10BL
A11PP
Sk Gu
AL
ULVLSL
Sy
A2A4
Bu Ra
A4PP
Gu
A7GL
Ke
ALA9
Ma
A11BL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Sy
A10UL
A3A5HL
SL
Sk
A8VL
Ra Sa Bu
A2
Ch
A2
A3A11HL
Sa
ALA5
Ma
BLPP
Gu Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A10UL
Ke Ch
A6
Ra
A7
Sk
SL
Sy
A8GLVL
A9
A2A10ULSLPP
Gu
A6GL
A9A11VL
Ch
Sa
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Ma
ALA7
Sk Sy
A5
A4HL
Ra Ke
A3BL
A8
Bu
A4PP
Ch
A3A11HL
Bu Ra Ke
A5VLSL
Sy
ALA9
Sa Gu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8
A6
Ma
A7
Sk
A10ULBL
A2GL
GL
Ch
BL
Gu Sa
ALPP
Bu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6UL
A2A10HLSL
Ma
A5A11
Sk Sy
Ra Ke
A8VL
A3A7A9
A4
A2A8A10PP
A3A9HL
Sk
Bu
GL
A7A11
Gu
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4
Ra
A6ULVL
Ke
BL
A5
SL
Ch Sy
AL
Sa
Ma
AL
A4A10VL
Sk
A5
SL
HL
Ma
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7A9A11
Bu
A2
ULBL
Sy
A3GLPP
Gu
A6A8
Sa
Ra Ke Ch
A3A7
A6
Sk Sa
A4
Bu Ra Ke
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA5A11BL
A9HL
Ch
A2GL
PP
Sy Ma
Gu
A8A10UL
VLSL
A2
Sa
Ch
A5
Ra Ke Gu
A3
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A8HLGLPP
A6SL
Ma
BL
Sk Bu
A7
UL
Sy
ALA9A11VL
A10
A2A4HL
GL
Ma Bu
A6ULVL
Ke
Ch
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A11
A5PP
BL
Sk
SL
Sa Ra Sy
ALA7A9
Gu
A8A10
A3
ALA5
Ke
A8A10UL
Sk Ch Ma
BLGLSL
A2
HLVL
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sa
A3A9A11
Gu
Bu
PP
A4A6
A7
Ra Sy
A2
Ke
A3A5
Ch
A11BLSL
Sa
A9
Anonymous
1 July 1975
11:42:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sy
A6A8A10PP
Ma
ALHLVL
Gu
A4ULGL
A7
Bu
Ra Sk
26 31 22 26
31 30
40 23
28 24 28 28
5 5 3 5
4 2
3 6
4 5 2 5
3 4 2 3
6 7
7 3
5 3 2 3
4 4 4 4
4 2
4 5
5 6 3 4
4 3 2 3
4 4
5 3
2 3 3 3
3 7 3 4
6 4
5 3
5 3 7 4
4 5 6 5
4 4
7 3
4 3 5 6
5 5 4 3
3 5
6 2
4 4 6 5
3 3 1 4
4 4
6 4
3 2 2 3
Anonymous
Ayanamsa
Lahiri 23°30'53''
Node values
True
Lagna: Kanya
Lagnesh: Buddha
Atmakaraka: Guru
Nakshatra Chandra: Uttara Bhadra
Nakshatra Surya: Ardra
Nakshatra Lagna: Uttara Phalguni
Nakshatra Lagnesh: Mrigasira
Nakshatra Atmakaraka: Revati
Birth date: 1 July 1975
Birth time: 11:42:00 (3:00 East)
Birth place: 55 N 46 · 37 E 37
Birth: Day time / 1 July 1975
Sunrise/Sunset: 03:57:16 / 21:08:39
Hora Lord: Mangala
Vara Lord: Mangala / Tuesday
Tithi Lord: Rahu / Ashtami / Jaya
Lunar Month/Phase: Aṣaḍha / Krisna Paksa
Dasa balance: Sa, 6 y 11 m 22 d
Vedic Time: 19 ghati : 21 vighati
Sidereal Time: 15:04:33
Rasi
Sphuta Rasi / Navamsa Nakshatra Bhava Sambandha SAV / BAV
Lagna 04° 25' 14" Kanya / Kumbh UPha (3 / Sy) 1 28 / 5
Surya - MK 15° 23' 45" Mith / Kumbh Ardr (3 / Ra) 10 Mitra 26 / 3
Chandra - PK 11° 46' 09" Meen / Tula UBha (3 / Sa) 7 Satru 26 / 4
Mangala - GK 06° 37' 47" Mesh / Vrish Asvi (2 / Ke) 8 Moolatrikona 31 / 3
Buddha - BK 24° 29' 33" Vrish / Simh Mrig (1 / Ma) 9 Adhi Mitra 22 / 3
Guru - AK 28° 07' 53" Meen / Meen Reva (4 / Bu) 7 Svakshetra 26 / 4
Sukra - DK 00° 05' 55" Simh / Mesh Magh (1 / Ke) 12 Sama 23 / 2
Sani - AmK 27° 08' 58" Mith / Mith Puna (3 / Gu) 10 Adhi Mitra 26 / 4
Rahu (R) 06° 40' 37" Vrisch / Kanya Anu (2 / Sa) 3 Satru
Ketu (R) 06° 40' 37" Vrish / Meen Krit (4 / Sy) 9 Adhi Mitra
Bhava Lagna 11° 16' 16" Tula / Makar Svat (2 / Ra) 2
Hora Lagna 07° 27' 17" Kumbh / Dhanu Sata (1 / Ra) 6
Ghati Lagna 26° 00' 17" Makar / Simh Dhan (1 / Ma) 5
Varnada Lagna 04° 25' 14" Tula / Vrisch Chit (4 / Ma) 2
Sree Lagna 22° 11' 17" Mesh / Tula Bhar (3 / Sk) 8
Pranapada Lagna 29° 03' 45" Meen / Meen Reva (4 / Bu) 7
Indu Lagna 11° 46' 09" Simh / Kark Magh (4 / Ke) 12
Maandi 23° 34' 59" Kanya / Simh Chit (1 / Ma) 1
Gulika 12° 55' 48" Kanya / Mesh Hast (1 / Ch) 1
Kaala 06° 26' 49" Vrisch / Simh Anu (1 / Sa) 3
Mrityu 27° 15' 13" Mith / Mith Puna (3 / Gu) 10
Artha Prahara 19° 20' 58" Kark / Dhanu Asle (1 / Bu) 11
Yama Ghantaka 10° 38' 51" Simh / Kark Magh (4 / Ke) 12
Dhooma 28° 43' 45" Tula / Mith Visa (3 / Gu) 2
Vyatipata 01° 16' 15" Kanya / Makar UPha (2 / Sy) 1
Parivesha 01° 16' 15" Meen / Kark PBha (4 / Gu) 7
Indrachapa 28° 43' 45" Mesh / Dhanu Krit (1 / Sy) 8
Upaketu 15° 23' 45" Vrish / Vrish Rohi (2 / Ch) 9
Bhrigu Bindu 09° 13' 23" Makar / Meen USha (4 / Sy) 5
Kunda 28° 03' 54" Dhanu / Dhanu USha (1 / Sy) 4

Select year

The chart is loading...
Please, wait