JMCCalculator

Demo mode - Emerald subscription

A3A9
Gu Sa Ra
A2A10
Ma
Ke Ra
A4A6UL
Bu Sy Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALBL
Ch Ma Gu Ra
Sk Sa
GLVL
A5A7A11SL
Ra Ma Gu
A8
Ma Ra
HLPP
Gu
A3A5
UL
Sy Sa Ma
BL
Ke Ch
A2A6A10
Bu
A8
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9
Gu
Sk
A4GL
ALA11
Ra
VL
A7HLSLPP
A3A11BL
Ch
GLVL
AL
Ke
A8UL
Bu
Sy Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5SL
PP
A4A10
Ma Sk
A6
A7A9
Ra Gu
A2
HL
A9GL
Sy Sa
A2BL
ALA5
Ke
A6VL
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7
Ma
Ch
SL
A10ULPP
Gu
A11
Sk Ra
A4A8
A3HL
PP
Bu
HL
A2A10VL
A6
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A7A11
Ch
A4
A8GL
Ma
A5A9BLSL
Gu
UL
Sy Sa
Ra Ke
A3BLSL
Gu
Bu
ALA5
Sk
ULGL
Ma
A6
Ch
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
A11
A2A4A8
Sy
A10PP
A9
Ra Ke
HL
A7
Sa
A11HLGL
Gu
VL
A3A5
A8PP
Ch Ra
A4
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
BL
Bu Ma
ALA7
A2A6
Ke Sa
A9SL
Sy
A10UL
Sk
A4A8
Sa Gu
A7
A6
A3A5
Sk Sy
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
SL
Ma
Ra Ke
ALHL
A11VL
A10ULBLGLPP
A9
A2
Bu Ch
A9
Ke Sa
A4A6GLSL
ALA5HL
VL
Sy
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A3
Bu
A7A11
A10UL
Ma Gu
A8BL
A2
Ch Sk
PP
Ra
A9PP
Bu Gu
A5
Ke
A4A6SL
A2VL
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GL
A8
Ch Ma
A10UL
Sa
A7A11BLHL
Sy Ra
ALA3
A10
Ch Sy
A11
A4A8GL
Sa
BL
A3PP
Gu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
Ke Bu
A2
Ra
ALA5
A9
A6
Sk
A7
ULHLSL
Ma
A3
Sa Ch Gu
A2
AL
A4A8UL
A10
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5A9BLGLPP
HL
Sy
Sk
A7A11
Ma Ra Ke
A6SL
VL
A10UL
Gu
A3A5PP
Ra Ke
A2A4GL
Sk
A9A11SL
Ch
Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Ma
VL
A7
Sy
BL
Bu
AL
A8HL
Sy
A10SL
A11BLPP
A2
Gu Sa Ma
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GL
ALA3
A8HL
A4
Ra Ke Ch
A5A9
Bu
A6ULVL
A7
ALA11
Gu
ULGL
Ma
A8PP
Ra
BL
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5
A7SL
A4VL
Sy Ch
Ke
Sa
A2A6A10
Sk
A3A9HL
PP
A6UL
Bu
HL
A8VL
Sy
A4
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA5A9A11
Ch
A2
GL
Ma
A3A7BLSL
Gu
A10
Sa
Ra Ke
PP
A7A11VL
Sa
AL
Ra Ke
A3A9
Sk Ch
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
Gu
BL
Sy
A6A8UL
A5GLSL
Ma Bu
A2A4A10
HLVL
A4
ALA3
Ra Ke
A2
Sa
A6
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
PP
Bu Sk Gu
Sy
A8A10UL
SL
Ch Ma
A5A7A9
BL
A11GL
A5A7
Bu
BLGL
A11SL
Ke
A2
A6
Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
AL
Ma Sy
HL
Gu Ch
A8
A4ULVL
A9PP
Sk Ra
A10
A3
PP
SL
Bu
A3
Ch Ra
A2VL
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA7
A6
Ma
A8UL
Sa Gu Ke
A5A9GL
A4A10
A11BLHL
Sk Sy
VLSL
A8A10UL
A7BLPP
Ke
A4
Ch Sy
GL
Gu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9
ALA3
Sa Sk
Bu
A2HL
A11
Ma Ra
A6
A5
26 39 29 22
28 24
31 26
30 25 30 27
5 8 3 5
1 2
3 4
4 5 1 8
3 6 4 3
5 5
5 2
5 3 3 4
4 7 4 4
2 1
5 4
6 3 4 5
3 5 3 2
3 3
4 3
4 3 3 3
3 7 5 3
7 3
3 5
5 4 7 2
5 6 6 4
3 4
6 4
4 5 5 4
5 4 4 3
5 4
3 5
3 5 6 5
3 4 3 3
3 4
5 3
3 2 2 4
A3A9
Gu Sa Ra
A2A10
Ma
Ke Ra
A4A6UL
Bu Sy Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALBL
Ch Ma Gu Ra
Sk Sa
GLVL
A5A7A11SL
Ra Ma Gu
A8
Ma Ra
HLPP
Gu
A3A5
UL
Sy Sa Ma
BL
Ke Ch
A2A6A10
Bu
A8
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9
Gu
Sk
A4GL
ALA11
Ra
VL
A7HLSLPP
A3A11BL
Ch
GLVL
AL
Ke
A8UL
Bu
Sy Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5SL
PP
A4A10
Ma Sk
A6
A7A9
Ra Gu
A2
HL
A9GL
Sy Sa
A2BL
ALA5
Ke
A6VL
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A7
Ma
Ch
SL
A10ULPP
Gu
A11
Sk Ra
A4A8
A3HL
PP
Bu
HL
A2A10VL
A6
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A7A11
Ch
A4
A8GL
Ma
A5A9BLSL
Gu
UL
Sy Sa
Ra Ke
A3BLSL
Gu
Bu
ALA5
Sk
ULGL
Ma
A6
Ch
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
A11
A2A4A8
Sy
A10PP
A9
Ra Ke
HL
A7
Sa
A11HLGL
Gu
VL
A3A5
A8PP
Ch Ra
A4
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
BL
Bu Ma
ALA7
A2A6
Ke Sa
A9SL
Sy
A10UL
Sk
A4A8
Sa Gu
A7
A6
A3A5
Sk Sy
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
SL
Ma
Ra Ke
ALHL
A11VL
A10ULBLGLPP
A9
A2
Bu Ch
A9
Ke Sa
A4A6GLSL
ALA5HL
VL
Sy
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A3
Bu
A7A11
A10UL
Ma Gu
A8BL
A2
Ch Sk
PP
Ra
A9PP
Bu Gu
A5
Ke
A4A6SL
A2VL
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GL
A8
Ch Ma
A10UL
Sa
A7A11BLHL
Sy Ra
ALA3
A10
Ch Sy
A11
A4A8GL
Sa
BL
A3PP
Gu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
VL
Ke Bu
A2
Ra
ALA5
A9
A6
Sk
A7
ULHLSL
Ma
A3
Sa Ch Gu
A2
AL
A4A8UL
A10
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5A9BLGLPP
HL
Sy
Sk
A7A11
Ma Ra Ke
A6SL
VL
A10UL
Gu
A3A5PP
Ra Ke
A2A4GL
Sk
A9A11SL
Ch
Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Ma
VL
A7
Sy
BL
Bu
AL
A8HL
Sy
A10SL
A11BLPP
A2
Gu Sa Ma
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
GL
ALA3
A8HL
A4
Ra Ke Ch
A5A9
Bu
A6ULVL
A7
ALA11
Gu
ULGL
Ma
A8PP
Ra
BL
Bu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5
A7SL
A4VL
Sy Ch
Ke
Sa
A2A6A10
Sk
A3A9HL
PP
A6UL
Bu
HL
A8VL
Sy
A4
Sk
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA5A9A11
Ch
A2
GL
Ma
A3A7BLSL
Gu
A10
Sa
Ra Ke
PP
A7A11VL
Sa
AL
Ra Ke
A3A9
Sk Ch
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
Gu
BL
Sy
A6A8UL
A5GLSL
Ma Bu
A2A4A10
HLVL
A4
ALA3
Ra Ke
A2
Sa
A6
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
PP
Bu Sk Gu
Sy
A8A10UL
SL
Ch Ma
A5A7A9
BL
A11GL
A5A7
Bu
BLGL
A11SL
Ke
A2
A6
Sa
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
AL
Ma Sy
HL
Gu Ch
A8
A4ULVL
A9PP
Sk Ra
A10
A3
PP
SL
Bu
A3
Ch Ra
A2VL
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA7
A6
Ma
A8UL
Sa Gu Ke
A5A9GL
A4A10
A11BLHL
Sk Sy
VLSL
A8A10UL
A7BLPP
Ke
A4
Ch Sy
GL
Gu
Anonymous
11 July 1975
06:23:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9
ALA3
Sa Sk
Bu
A2HL
A11
Ma Ra
A6
A5
26 39 29 22
28 24
31 26
30 25 30 27
5 8 3 5
1 2
3 4
4 5 1 8
3 6 4 3
5 5
5 2
5 3 3 4
4 7 4 4
2 1
5 4
6 3 4 5
3 5 3 2
3 3
4 3
4 3 3 3
3 7 5 3
7 3
3 5
5 4 7 2
5 6 6 4
3 4
6 4
4 5 5 4
5 4 4 3
5 4
3 5
3 5 6 5
3 4 3 3
3 4
5 3
3 2 2 4
Anonymous
Ayanamsa
Lahiri 23°30'54''
Recalculate horoscope changing birth time by
Next/Prev
lagna D-1
Lagna: Karka
Lagnesh: Chandra
Atmakaraka: Guru
Nakshatra Chandra: Aslesha
Nakshatra Surya: Punarvasu
Nakshatra Lagna: Aslesha
Nakshatra Lagnesh: Aslesha
Nakshatra Atmakaraka: Revati
Birth date: 11 July 1975
Birth time: 06:23:00 (3:00 East)
Birth place: 55 N 46 · 37 E 37
Birth: Day time / 11 July 1975
Sunrise/Sunset: 04:07:19 / 21:01:38
Hora Lord: Chandra
Vara Lord: Sukra / Friday
Tithi Lord: Mangala / Tritiya / Jaya
Lunar Month/Phase: Aṣaḍha / Sukla Paksa
Dasa balance: Bu, 10 y 10 m 24 d
Vedic Time: 5 ghati : 39 vighati
Sidereal Time: 15:03:43
Rasi
Sphuta Rasi / Navamsa Nakshatra Bhava Sambandha SAV / BAV
Lagna 18° 04' 24" Kark / Dhanu Asle (1 / Bu) 1 24 / 2
Surya - BK 24° 43' 15" Mith / Vrish Puna (2 / Gu) 12 Satru 22 / 3
Chandra - MK 21° 26' 52" Kark / Makar Asle (2 / Bu) 1 Svakshetra 24 / 1
Mangala - PK 13° 31' 17" Mesh / Simh Bhar (1 / Sk) 10 Svakshetra 39 / 5
Buddha - DK 04° 43' 32" Mith / Vrisch Mrig (4 / Ma) 12 Svakshetra 22 / 3
Guru - AK 29° 17' 06" Meen / Meen Reva (4 / Bu) 9 Svakshetra 26 / 5
Sukra - GK 07° 41' 23" Simh / Mith Magh (3 / Ke) 2 Sama 26 / 5
Sani - AmK 28° 24' 37" Mith / Mith Puna (3 / Gu) 12 Sama 22 / 3
Rahu (R) 06° 20' 38" Vrisch / Simh Anu (1 / Sa) 5 Satru
Ketu (R) 06° 20' 38" Vrish / Kumbh Krit (3 / Sy) 11 Adhi Mitra
Bhava Lagna 28° 33' 05" Kark / Meen Asle (4 / Bu) 1
Hora Lagna 02° 28' 21" Kanya / Makar UPha (2 / Sy) 3
Ghati Lagna 14° 14' 06" Dhanu / Simh PSha (1 / Sk) 6
Varnada Lagna 18° 04' 24" Dhanu / Kanya PSha (2 / Sk) 6
Sree Lagna 27° 09' 48" Vrisch / Meen Jye (4 / Bu) 5
Pranapada Lagna 13° 08' 15" Kanya / Mesh Hast (1 / Ch) 3
Indu Lagna 21° 26' 52" Kumbh / Mesh PBha (1 / Gu) 8
Karakamsa Lagna 18° 04' 24" Meen / Dhanu Reva (1 / Bu) 9
Maandi 27° 00' 20" Kark / Meen Asle (4 / Bu) 1
Gulika 16° 34' 33" Kark / Vrisch Push (4 / Sa) 1
Kaala 09° 08' 45" Kanya / Meen UPha (4 / Sy) 3
Mrityu 21° 13' 51" Tula / Mesh Visa (1 / Gu) 4
Artha Prahara 12° 46' 31" Vrisch / Tula Anu (3 / Sa) 5
Yama Ghantaka 08° 07' 05" Dhanu / Mith Mul (3 / Ke) 6
Dhooma 08° 03' 15" Vrisch / Kanya Anu (2 / Sa) 5
Vyatipata 21° 56' 45" Simh / Tula PPha (3 / Sk) 2
Parivesha 21° 56' 45" Kumbh / Mesh PBha (1 / Gu) 8
Indrachapa 08° 03' 15" Vrish / Meen Krit (4 / Sy) 11
Upaketu 24° 43' 15" Vrish / Simh Mrig (1 / Ma) 11
Bhrigu Bindu 13° 53' 45" Meen / Vrisch UBha (4 / Sa) 9
Kunda 23° 56' 24" Kark / Kumbh Asle (3 / Bu) 1
Beeja Sphuta 01° 41' 44" Vrisch / Kark Visa (4 / Gu) 5
Kshetra Sphuta 04° 15' 15" Simh / Vrish Magh (2 / Ke) 2
Uranus 04° 50' 44" Tula / Vrisch Chit (4 / Ma) 4
Neptune (R) 15° 55' 50" Vrisch / Vrisch Anu (4 / Sa) 5
Pluto 13° 07' 20" Kanya / Mesh Hast (1 / Ch) 3

Select year

The chart is loading...
Please, wait